Warunkiem uczestnictwa w kursach/treningach/warsztatach organizowanych przez firmę Katarzyna Zawadzka NIP 521 326 76 23, ul. Dworcowa 3/29 30-559 Kraków i prowadzonym przez Katarzynę Marię Zawadzką, reprezentującą w/w firmę jest akceptacja poniżej przedstawionego regulaminu

 

REGULAMIN

 

  1. Warunkiem uczestnictwa w kursie/ treningu/ warsztacie jest wypełnienie i dostarczenie na pierwsze zajęcia deklaracji uczestnictwa (przesyłanej drogą mailową do uczestnika). 
  1. Organizatorka= prowadząca zapewnia uczestnikom warunki (przestrzeń, materiały) niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia kursu/ treningu/ warsztatu.
  1. Na zajęciach uczestników obowiązuje luźny strój na przebranie wraz z obuwiem zamiennym.
  1. Zapisujący się na kurs/ trening/ warsztat, uczestnik posiada wiedzę, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zwykłych ćwiczeń fizycznych oraz innych nieobciążających aktywności fizycznych typu: taniec swobodny, rozgrzewka ruchowa.
  1. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach, niewynikającej bezpośrednio z winy organizatorki= prowadzącej, opłata za opuszczone zajęcia nie podlega zwrotowi.
  1. W przypadku rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem, organizatorka= prowadząca po uzyskaniu na piśmie (w formie email) informacji o rezygnacji w terminie nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem kursu, zwraca uczestnikowi 50% wpłaconej kwoty na wskazane konto w terminie 3 dni roboczych od dnia odebrania zgłoszenia o rezygnacji.
  1. W przypadku nieoczekiwanych, niedających się przewidzieć okoliczności (innych niż związanych z COVID-19), bądź działania siły wyższej uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć, organizatorka= prowadząca zastrzega sobie prawo do odwołania pojedynczych zajęć kursu/ treningu/ warsztatu lub przerwania kursu/ treningu/ warsztatu i zamianę usługi na konsultacje indywidualne we wspólnie z uczestnikiem ustalonym terminie w trybie offline lub online, gdzie 1 zajęcia kursu/ treningu/ warsztatu odpowiadają 1h (60 minut) konsultacji indywidualnej. 
  1. W przypadku, gdy uczestnik nie rozpocznie kursu (i nie złoży rezygnacji na piśmie w drogą mailową na minimum 48 godzin przed rozpoczęciem kursu/ treningu/ warsztatu) lub przerwie kontynuację kursu/ treningu/ warsztatu na skutek choroby lub z innej przyczyny niezależnej od organizatorki= prowadzącej, organizatorka= prowadząca nie ma obowiązku zwrotu opłaty za zajęcia niewykorzystane przez uczestnika.
  1. W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z COVID-19 lub choroby organizatorki= prowadzącej, uniemożliwiającej rozpoczęcie i/lub realizację (kontynuację) kursu organizatorka= prowadząca zobowiązuje się do dokonania zwrotu opłaty za kurs/ trening/ warsztat (lub równowartości za niezrealizowane zajęcia/ godziny) na konto uczestnika w terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania uczestników o braku możliwości realizacji (kontynuacji) kursu/ treningu/ warsztatu.
  1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia standardowego oświadczenia o aktualnym stanie zdrowia (zgodnie z rekomendacją GIS w trosce o bezpieczeństwo każdego z uczestników kursu/ treningu/ warsztatu) w dniu rozpoczęcia kursu oraz do wyrażenia zgody na dokonywanie pomiaru temperatury ciała metodą bezdotykową każdego dnia trwania kursu/ treningu/ warsztatu tuż przed wejściem na salę zajęć.

 

Z poważaniem Katarzyna Maria Zawadzka