Warunkiem uczestnictwa każdego kursu organizowanego i prowadzonego przez Katarzynę Marię Zawadzką jest akceptacja poniżej przedstawionego Regulaminu

1. W kursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

2. Prowadząca= organizatorka zapewnia uczestnikom wszystkie warunki (przestrzeń, materiały) niezbędne do przeprowadzenia całego, pełnowartościowego kursu

3. Na zajęciach uczestników obowiązuje pełny, luźny strój na przebranie oraz obuwie zamienne

4. Zapisujący się na zajęcia uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia i posiada wiedzę, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zwykłych ćwiczeń fizycznych oraz innych aktywności typu: taniec swobodny.


5. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach, niewynikającej bezpośrednio z winy prowadzącej= organizatorki, opłata za opuszczone zajęcia nie podlega zwrotowi.


6. W przypadku rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem, organizatorka po uzyskaniu na piśmie (email) informacji o rezygnacji w terminie nie później niż 2 (dwa) dni przed rozpoczęciem kursu, zwraca uczestnikowi równowartość 50% wpłaconej kwoty.


7. W przypadku nieoczekiwanych, niedających się przewidzieć okoliczności, bądź działania siły wyższej uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć, organizatorkaprowadząca zastrzega sobie prawo do odrobienia ich w innym, wspólnie ustalony z uczestnikami termin.

Z poważaniem Katarzyna Maria Zawadzka